2021-nji ýyl - Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
Habarlar
Bilimler we talyp ýaşlar güni

2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Bilimler we talyp ýaşlar güni,  2021-2022-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

“Magtymguly Pyragy we türkmen halkynyň Garaşsyz döwletlilik taglymaty” atly halkara maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 26-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde “Magtymguly Pyragy we türkmen halkynyň Garaşsyz döwletlilik taglymaty” atly halkara maslahat geçirildi.

Halkara maslahatyň umumy mejlisi uniwersitetiň baş okuw binasynyň mejlisler jaýynda geçirilip, onda maksatnama laýyklykda meýilleşdirilen daşary ýurtly we türkmen alymlarynyň çykyşlary diňlenildi.

Maslahat dört bölümden ybarat bolup, onuň birinji we ikinji bölümleri Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde, üçünji bölümi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda, dördünji bölümi Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde geçirilip, olarda 220-den gowrak ylmy çykyş edildi.

Halkara maslahatyň “Gurbanguly Berdimuhamedow Magtymguly Pyragynyň arzuwlan berkarar döwletini esaslandyryjy Lider” atly birinji bölüminiň işinde jemi 61 çykyş meýilleşdirilip, uzak aralykdan wideoaragatnaşyk arkaly Türkiýe Respublikasynyň, Ermenistan Respublikasynyň, Fransiýa Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, şeýle hem ýurdumyzyň tanymal alymlarynyň we professor-mugallymlarynyň nutuklary diňlenildi.

 

“Magtymguly Pyragynyň şygryýeti – ylham çeşmesi” atly ikinji bölümiň işi hem uniwersitetiň himiýa fakultetiniň okuw binasynda geçirildi. Maksatnama laýyklykda jemi 58 çykyş meýilleşdirildi. Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahata Ukraina, Hindistan, Azerbaýjan, Gyrgyzystan, Gazagystan, Türkiýe ýaly döwletlerden daşary ýurtly alymlar we  ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň wekilleri gatnaşdy.

Çykyşlarda Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ylym-bilim, durmuş-ykdysady, syýasy, medeni ulgamlarynda amala aşyrylýan beýik ösüşler, Gahryman Arkadagymyz tarapyndan şöhratly taryhymyzy, meşhur şahsyýetlerimizi, şol sanda Gündogaryň beýik akyldary, türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny öwrenmek ugrunda alnyp barylýan tutumly işler beýan edildi. Şeýle hem Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň aýratynlyklary, onuň umumadamzat üçin kämilligiň ýol-ýörelgesi hökmünde hyzmat etmegi, beýik söz ussadynyň agzybirlik, watansöýüjilik, ynsanperwerlik ýaly ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, filosofiki garaýyşlaryny köptaraplaýyn öwrenmekde halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada nygtaldy.

Halkara maslahatyna gatnaşyjylar Gündogaryň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň döredijiligini öwrenmekde we ony dünýä ýaýmakda alyp barýan asylly işleri üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalaryna çäksiz sagbolsunlaryny aýtdylar.

Ylmy-usuly maslahat

2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda “Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti bilen Ýerewan döwlet uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşygyň” çäklerinde 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly diýlip yglan edilmegi, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň we Ýerewan döwlet uniwersitetiniň professor-mugallymlarynyň gatnaşmagynda uzak aralykdan teleköpri arkaly ylmy-usuly maslahat geçirildi.

Esasy görkezijiler
14
Ugurlar
11
Aspirantlar, alymlyk derejesine dalaşgärler
545
Mugallymlar
7325
Talyplar
Bildirişler