Ylmy-döredijilik duşuşygy

27

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakulteti, ylmy kitaphanasy we ylym bölümi tarapyndan Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazarowyň doglan gününiň 95 ýyllygy mynasybetli ylmy-döredijilik duşuşygy geçirildi.
Ylmy-döredijilik duşuşygy Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda durmuş-ynsanperwer ylymlaryny ösdürmegiň Maksatnamasyna” we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda geçirilip, oňa Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň professor-mugallymlary, talyplary bilen birlikde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alymlary, ylmy işgärleri hem gatnaşdylar.

Paýlaş

05/06/2022

AR, VR tehnologiýalar

Augmented reality (AR) (Дополненная реальность) Goşulan reallyk – real

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
(12) 94-67-30 / 94-61-59
Email:
tdu@online.tm