Wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

63

Ylym-bilim babatynda halkara hyzmatdaşlygyny döwrebap ösdürmek, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini 2024-nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, “Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti bilen L.N.Gumilýow adyndaky Ýewraziýa milli uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk we özara kömek bermek hakyndaky Ylalaşygyň” çäklerinde “Bilim maksatnamalarynyň kämilleşdirilmegi we hünärmenleri taýýarlamak ugrunda tejribe alyşmak” atly tema boýunça Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň we L.N.Gumilýow adyndaky Ýewraziýa milli uniwersitetiniň professor-mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Paýlaş

05/06/2022

AR, VR tehnologiýalar

Augmented reality (AR) (Дополненная реальность) Goşulan reallyk – real

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
(12) 94-67-30 / 94-61-59
Email:
tdu@online.tm