“Türkmenistanyň Garaşsyzlygy – dünýä türkmenleriniň ýeten arzuwy”

413

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygy – dünýä türkmenleriniň ýeten arzuwy” atly maslahat geçirildi.
Maslahat bilen ugurdaş kitaplaryň sergisi hem guraldy.
Maslahatyň ahyrynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine alyp barmak bilen, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, ruhubelent, sagdyn ýaş nesli kemala getirmek ugrunda tutumly işleri durmuşa geçirýän Arkadagly Serdarymyzyň adyna hoşallyk we alkyş sözleri aýdyldy.

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
(12) 94-67-30 / 94-61-59